Αξιολόγηση και ανάδειξη ποικιλιών σίτου για την παραγωγή νέων προϊόντων άλεσης με υψηλή διατροφική αξία

Δομή του έργου:

Το έργο μεθοδολογικά υλοποιείται σε τέσσερις (4) Ενότητες Εργασίας (ΕΕ):

ΕΕ.1: Διατοπική και διαχρονική αξιολόγηση ποικιλιών σκληρού σίτου για την αειφορική παραγωγή υψηλής ποιότητα προϊόντος. Η ΕΕ.1 έχει ως αντικείμενο τη διατοπική και διαχρονική αξιολόγηση ποικιλιών σίτου, με στόχο τον εντοπισμό και την αξιοποίηση των κατάλληλα προσαρμοσμένων ποικιλιών.

ΕΕ.2: Μελέτη πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων σε in vitro, ex vivo και in vivo επίπεδο για τον έλεγχο βιοδραστικοτήτων ευεργετικών για την υγεία του ανθρώπου. H ΕΕ.2 έχει ως αντικείμενο την παραγωγή αλεύρων, την ανάλυση των ιδιοτήτων τους, τη διατροφική τους αξία ως άλευρα καθώς και την εκτίμηση της διατροφικής αξίας τους σε ομάδα εθελοντών.

ΕΕ.3: Παραγωγή και αξιολόγηση μειγμάτων αλεύρων. Αντικείμενο της ΕΕ.3 είναι η πιλοτική παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα του σίτου και αλεύρων από τις επιλεγμένες ποικιλίες και η επίλυση δυνητικών τεχνολογικών προβλημάτων, από την άλεσή τους και τη δημιουργία μειγμάτων. Θα προηγηθεί παραγωγή σίτου των επιλεγμένων ποικιλιών σε μεγαλύτερη κλίμακα σε περιοχές της Κ. Mακεδονίας (Χαλκιδικής) και θα λάβει χώρα αξιολόγηση ως προς την απόδοση και την ποιότητά τους.

ΕΕ.4: Διάχυση των αποτελεσμάτων και τεχνικο-οικονομική μελέτη εμπορικής αξιοποίησης των προϊόντων. Η ΕΕ.4 έχει ως αντικείμενο τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την τεχνικο-οικονομική μελέτη εμπορικής αξιοποίησης των προϊόντων του, ώστε να διασφαλιστεί η τελική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και η δημιουργία αλυσίδας αξίας, με βάση τις Ελληνικές ποικιλίες σκληρού σίτου.

Gr Wheat

Αξιολόγηση και ανάδειξη ποικιλιών σίτου για την παραγωγή νέων προϊόντων άλεσης με υψηλή διατροφική αξία

espa

© 2022 GrWheat.gr, All Rights Reserved. Powered by The Smalls