Αξιολόγηση και ανάδειξη ποικιλιών σίτου για την παραγωγή νέων προϊόντων άλεσης με υψηλή διατροφική αξία

ineb

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) / Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) – Συντονιστής Έργου

https://inab.certh.gr, https://www.certh.gr

Στοιχεία επικοινωνίας:

Καθ. Αναγνώστης Αργυρίου, 6o χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη

email: fsn.lab@certh.gr

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) / Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) – Συντονιστής Έργου

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2000 (ΠΔ 77/2000), είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται στη λίστα με τους 20 κορυφαίους ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το ΕΚΕΤΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: Αγροβιοτεχνολογία, Αγροτεχνολογία, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Επιστήμες Υγείας, Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Μηχανοτρονική καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που προκύπτουν από τα παραπάνω.

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) είναι ένα από τα πέντε Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ και κινείται ενεργά για τη διεθνή αναβάθμιση της έρευνας που διεξάγεται στην Ελλάδα στο ευρύ πεδίο των βιοεπιστημών και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής αξίας στους τομείς της Αγροβιοτεχνολογίας και Ιατρικής Έρευνας.

Στον τομέα της Αγροβιοτεχνολογίας, το ΙΝΕΒ δραστηριοποιείται και συμβάλλει καθοριστικά στη χαρτογράφηση, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ελληνικής βιοποικιλότητας. Συγκεκριμένα, το ΙΝΕΒ προάγοντας τον δημόσιο και κοινωφελή χαρακτήρα του και σε στενή συνεργασία με τοπικούς φορείς, παραγωγούς, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς φορείς δραστηριοποιείται στις εξής θεματικές περιοχές:

 • Tαυτοποίηση με σύγχρονο τρόπο ειδών και ποικιλιών από τη χλωρίδα και πανίδα της χώρας μας, όπως και διατροφικών προϊόντων από συγκεκριμένα είδη και ποικιλίες.
 • Σχεδιασμό και καθοδήγηση στην ανάπτυξη βελτιωμένων ποικιλιών και νέων τροφίμων με ιδιαίτερα θρεπτικά χαρακτηριστικά.
 • Αξιοποίηση διαφόρων μικροοργανισμών και φυτών σαν «εργοστάσια» παραγωγής υλικών υψηλής αξίας με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.
 • Ανάπτυξη πειραματικών πρωτοκόλλων που βασίζονται σε τεχνολογίες ανασυνδυασμένου DNA για την ιχνηλασιμότητα αγροδιατροφικών προϊόντων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής.
 • Υποστήριξη εξειδικευμένων αναγκών του επιχειρηματικού τομέα στην ανάπτυξη, ποιοτική παρακολούθηση και πιστοποίηση προϊόντων, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων πιλοτικών εφαρμογών στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας της Χώρας μας και την αντιμετώπιση χρόνιων περιβαλλοντικών και διαχειριστικών προβλημάτων του κλάδου.
 • Εισαγωγή και διαχείριση τεχνολογικών καινοτομιών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας προϊόντων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Η βασική εργαστηριακή υποδομή του ΙΝΕΒ καλύπτει τις δραστηριότητες των ερευνητών στις εφαρμογές των βιοεπιστημών, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει συνεργαζόμενους φορείς (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις) ιδίως στους τομείς αιχμής της γονιδιωματικής και βιοχημικής ανάλυσης.

Το ΙΝΕΒ έχοντας ως στρατηγική επιλογή την παροχή υψηλού επιπέδου έρευνας και υπηρεσιών, είναι το μοναδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα που έχει αποκτήσει τις κάτωθι πιστοποιήσεις:

 • ISO 15189 για τις διαγνωστικές αναλυτικές υπηρεσίες του,
 • ISO 27001 για την ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων του,
 • ISO 22301 για την επιχειρησιακή συνέχεια (Business Continuity),
 • καθώς και πιστοποίηση για την πλήρη εναρμόνισή του με την Ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) / ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

https://ipgrb.gr

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δρ. Ιωάννης Μυλωνάς, Λ. Γεωργικής Σχολής, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

 

email: imilonas@elgo.gr

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) / ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ), ο οποίος αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), ιδρύθηκε με την αριθμ. 188763/10-10-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2284/Β/13-10-2011) και σε αυτόν συγχωνεύθηκαν τα μέχρι τότε αυτοτελώς λειτουργούντα Ν.Π.Ι.Δ.: (α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), (β) ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α) – «ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) και ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ). Αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η διενέργεια έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας, η διάχυση των γνώσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία και ο έλεγχος στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, μέσω της στοχευμένης έρευνας που διεξάγει, παράγει και μεταφέρει γνώση για την ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής και την επίλυση επίκαιρων αγροτικών προβλημάτων. Κύριος στόχος της έρευνας είναι η διατήρηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων, (όπως οι ντόπιες – εγχώριες ποικιλίες) καθώς και η δημιουργία – προώθηση νέων ποικιλιών και ειδών με βελτιωμένη απόδοση, ποιότητα και προσαρμοστικότητα. Η έρευνα σε επιμέρους τομείς φυτικής παραγωγής, εστιάζεται σε Φυτά μεγάλης καλλιέργειας, Φυλλοβόλα δένδρα και Ακρόδρυα, Κηπευτικά, Αρωματικά φαρμακευτικά και Αυτοφυή της ελληνικής χλωρίδας. Επιπλέον, η έρευνα αφορά σε σύγχρονα συστήματα φυτοπροστασίας, στην αειφορική γεωργία και γεωργία ακριβείας, με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής, την βέλτιστη αξιοποίηση των εισροών, με γνώμονα τη μείωση του κόστους παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

aigaiou

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

https://www.fns.aegean.gr

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δρ. Χαράλαμπος Καραντώνης, Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, Μύρινα, Λήμνος

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα των μαθημάτων που παρέχει εξασφαλίζει στους φοιτητές τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να μπορούν να διαχειριστούν σφαιρικά και ολοκληρωμένα τον κλάδο της αγροδιατροφής, από την παραγωγή και τη μεταποίηση έως την κατανάλωση από το άνθρωπο και κυρίως, συνειδητοποιώντας την άρρηκτη γνωσιακή σύνδεση των τροφίμων και ποτών με τη διατροφή του ανθρώπου.

Η πρόσφατη απορρόφηση χρηματοδότησης του Τμήματος από περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και εξοπλισμού υποδομών ξεπερνάει τα 2.5 εκατομμύρια ευρώ. Το Τμήμα στελεχώνεται από μια κοινότητα 20 ακαδημαϊκών μελών και πάνω από 40 ερευνητών και υποψήφιών διδακτόρων.

Κυλινρομυλοι Χαλκιδικης

Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής ΑΕ

https://www.cfm.com.gr

Στοιχεία επικοινωνίας:

Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής

email: info@cfm.com.gr, info@emetris.gr

Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής ΑΕ

Εταιρεία “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ” (με τη σημερινή της μορφή) ιδρύθηκε το 1980 με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλου. Από το 1980 μέχρι και σήμερα, η Εταιρεία κατόρθωσε να εδραιωθεί και να κερδίσει ένα σημαντικό κομμάτι στην αγορά των αλεύρων. Σήμερα, παράγει περίπου 35.000 tn-45.000 tn αλεύρων τον χρόνο. Η λειτουργία της είναι συνεχής (300 ημέρες τον χρόνο). Οι Εταιρεία Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής ΑΕ, επενδύοντας διαρκώς σε νέα τεχνολογικά μέσα και στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της και των μηχανημάτων της, ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική και να διατηρείται στις πλέον ανταγωνιστικές εταιρείες στην ελληνική αλευροβιομηχανία.

Χαρένης Μιλτιάδης

Στοιχεία επικοινωνίας:

Νέα Γωνιά Χαλκιδικής

email: mhareni@gmail.com, info@emetris.gr

Ο Μιλτιάδης Χαρένης είναι απόφοιτος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και από μικρό παιδί ασχολείται με τη γεωργία και ιδιαίτερα την Καλλιέργεια δημητριακών, έχοντας εμπειρία 35 χρόνια στη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Οι εκτάσεις που διαχειρίζεται είναι μεταξύ 3.000 και 5.000 στρεμμάτων ανά έτος και βρίσκονται στην περιοχή της Δυτικής Χαλκιδικής – Δήμος Ν. Προποντίσας. Τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιήσει 3 σχέδια βελτίωσης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα γεωργίας ακριβείας. Στόχος του είναι η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων με αειφόρο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Gr Wheat

Αξιολόγηση και ανάδειξη ποικιλιών σίτου για την παραγωγή νέων προϊόντων άλεσης με υψηλή διατροφική αξία

espa

© 2022 GrWheat.gr, All Rights Reserved. Powered by The Smalls